YouCLink 住宅及商業固網電話,月費 $38 起!

無限香港號碼通話分鐘及無限中國大陸 IDD 通話組合:YouCLink 住宅及商業套餐

清觀除左係本業流動數據業務發展之外,亦有安排多項新服務係 2018 年陸續推出,首先一來就係幫大家既固網電話(屋企既 2,3 字頭電話)轉台。而且一轉仲要平絕市場,包無限香港通話分鐘及無限中國大陸 IDD 通話。就算你用單卡智能電話都可以做一機雙號碼(流動+固網號碼)!

呢個台同 PLAN 既特點就係你個號碼可以安落手機 APPS,透過數據打出打入,而且不分地域,即係你係美國、歐洲或者大陸都好,打返去香港都係當你香港號碼打香港號碼,唔會有漫遊或額外收費,月費本身包左;另外包左大陸無限 IDD,你唔用都可以養來俾屋企人任打又唔使收額外錢,月費又可以省返筆了;如果做生意既,呢個免費大陸 IDD 直頭如有神助!

組合 住宅應用程式組合 住宅實體電話座組合 企業標準版 企業行政版 YouCLink 流動辦公室
電話器材 不適用 Yealink T21G Yealink T21G Yealink T46G 不適用
線路數量 不適用 不適用 2-9 條 10 條或以上 不適用 不適用
月費 $38-58 $58(原價$68) $100-190 $90-100 $120-210 $38
合約期 24 個月
流動應用程式組合費

(增值服務)

不適用 另行報價 $18 $18 $18 不適用

清觀作為代理,價格一定對大家都好,先講住宅轉台/開新號碼:

 1. 應用程式組合:$38-$58/月(視乎付款方式),24 個月合約
  組合已包香港號碼無限任打、無限任打中國 IDD、來電顯示、來電待接、三方通話、快速撥號、
  請勿干擾及來電轉駁
 2. 實體電話座組合:$58/月、24 個月合約,服務附送全新網絡電話供使用
  組合已包香港號碼無限任打、來電顯示、來電待接、三方通話、快速撥號、請勿干擾及來電轉駁

至於商業轉台/開新號碼:

 1. YouCLink 流動辦公室:$38/月(視乎付款方式),24 個月合約
  組合已包香港號碼無限任打、無限任打中國 IDD、來電顯示、來電待接、三方通話、快速撥號、請勿干擾及來電轉駁
 2. 企業標準版:$100-190/月(視乎付款方式及申請線路數量)、24 個月合約、服務附送全新網絡電話供使用
  組合已包香港號碼無限任打、無限任打中國 IDD、專用電話服務、內線撥號、來電顯示,轉駁及待接、三方通話、快速撥號、請勿干擾及來電轉接
 3. 企業行政版:$120-210 月(視乎付款方式及申請線路數量) 、24 個月合約、服務附送全新網絡電話供使用
  組合已包香港號碼無限任打、無限任打中國 IDD、專用電話服務、內線撥號、來電顯示,轉駁及待接、三方通話、快速撥號、請勿干擾、來電轉接、來電提取(直接聽取/群組)及上司/秘書來電處理功能
 4. SIP Trunking 企業方案:費用(因應實際情況作出報價,歡迎聯絡詳談)、24 個月合約
  我們的SIP Trunking 企業方案通訊服務是旨在為企業提供以IP連接全方位的業務通訊方案和加強發揮 IP PBX 或 SIP 網關系統通訊功能,實踐全面商業通訊應用服務。藉著應用客戶現有 IP 網路為重點,提供 SIP Trunk 服務直接以 SIP 對 SIP 連繫公共交換電話網 (PSTN) 幫助客戶降低商業通訊 成本開支,同時提供了豐富的通訊功能。SIP Trunking 企業服務優點

  • 以 IP / SIP 制式的全方位融合通訊方案,不僅支持話音通訊,還支持會議通話、視像會議。
  • 提供具高度擴展性的 IP 通訊管道,可伸延至遙距地區辦公室或流動工作人員。
  • 可免額外佈線和快捷增加線路支持擴展直線和內線,以配合因業務增長而改變的通訊需求。
  • 無需一次過架設多條線路,可更靈活地按實際業務需要增加新頻道,既可節省成本並善用資源。
  • 支援多種主流的 IP-PBX 系統操作,體現結合話音與數據的統一通訊。
  • 節省總部與本地和海外分司間之跨地域話音通訊開支。

小結:清觀同先建陳生會繼續為住宅及商業用戶帶來更相宜既多平台方案,從簡便到完整都一應
俱全。將來會仍然本著幫大家有著省得更多,做得更多既目標推進。

聯絡方法:62221316 / 24493588

企業標準版 – 話機功能

Yealink T21G

功能

 • 通話記錄
 • 電話轉接
 • 來電待接
 • 來電名稱檢索
 • 來電顯示
 • 分機撥號
 • 群組搜尋
 • 話音郵件
 • 我的電話網站存取
 • 電話狀態監控
 • 通話轉駁
 • 請勿打擾功能
 • 群組傳呼
 • 三方電話會議

企業行政版 – 話機功能

Yealink T46G

標準功能

 • 通話記錄
 • 電話轉接
 • 來電待接
 • 來電名稱檢索
 • 來電顯示
 • 分機撥號
 • 群組搜尋
 • 話音郵件
 • 我的電話網站存取
 • 電話狀態監控
 • 通話轉駁
 • 請勿打擾功能
 • 群組傳呼
 • 三方電話會議

業務進階功能

 • 流動性
 • 桌面客戶端
 • 智能電話客戶端
 • 老闆及秘書
 • 內部傳真至電郵
 • 融合訊息
 • 視像
 • 替代號碼
 • 按键通话
 • 同時響聲
 • 連續響聲設定

發佈回覆